IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Resurse umane  Locuri vacante

Locuri vacante


 

Funcții vacante la data de 12.02.2018

NR. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante Data limită de depunerea a dosarului pentru concurs
1 Medic neurolog 1 01.03.2018
2 Medic otorinolaringolog 1 01.03.2018
3 Medic endoscopist 1 01.03.2018
4 Medic chirurg 1 01.03.2018
5 Medic Urolog 1 01.03.2018
6 Medic reabilitolg 1 01.03.2018
7 Moașă 1 01.03.2018
8 Medic Traumatolog 1 01.03.2018
9 medic endocrinolog 1 01.03.2018
10 Medic cardiolog 1 01.03.2018
11 Șef secței UPU 1 01.03.2018
12 Asistent superior UPU 1 01.03.2018
13 Șef secței de laborator clinic diagnostic 1 01.03.2018
14 Medic de garda sectia UPU 1 01.03.2018
15 Asistent medical sectia UPU  2 01.03.2018
16 Audit Medical 1 01.03.2018
 17  Medic geriatru  1 01.03.2018
       
       
       

 

 

 

 

                                                                

 

Participanţii la concurs:

 • au cetățenia Republicii Moldova;
 • au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 • cunosc limba română scris și vorbit;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs

Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 5. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.