IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Locuri vacante


 

Se anunță prima etapă la concurs funcțeiei vacante șef secției ATI la data 04.09.2018

Funcții vacante la data de 23.07.2018

NR. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante Data limită de depunerea a dosarului pentru concurs
1 Medic neurolog 1 17.08.2018
2 Medic otorinolaringolog 1 17.08.2018
3 Medic endoscopist 1 17.08.2018
4 Medic chirurg 1 17.08.2018
5 Medic Urolog 1 17.08.2018
6 Medic reabilitolg 1 17.08.2018
7 Moașă 1 17.08.2018
8 Medic Traumatolog 1 17.08.2018
9 medic endocrinolog 1 17.08.2018
10 Medic cardiolog 1 17.08.2018
11 Șef secței UPU 1 17.08.2018
12 Asistent medical principal 1 17.08.2018
13 Medic de garda sectia UPU 1 17.08.2018
14 Medic geriatru 1 17.08.2018
 15  Șef secție ATI 1 17.08.2018

Participanţii la concurs:

 • au cetățenia Republicii Moldova;
 • au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 • cunosc limba română scris și vorbit;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs

Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 5. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.