IMSP SR Drochia
home mail network
minister

Orele de lucru

NON STOP

Telefoane de contact:
Internare    (0252) 22764
Anticamera (0252) 22448
Fax            (0252) 22448
E-Mail:
srdrochia@ms.md
srdrochia@mail.ru

Locuri vacante


Se anunță concursul la următoarele funcții:
1.Șef secție îngrijiri cronice

2.Asistent superior secția îngrijiri cronice

Concursul se va petrece în incinta IMSP SR Drochia"Nicolae Testemițanu",blocul administrativ la data de 12 decembrie 2017,orele 12:00

Pentru informații  puteți apela numărul de telefon 060804447
Funcții vacante la data de 01.11.2017

NR. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante Data limită de depunerea a dosarului pentru concurs
1 Medic neurolog  1 20.11.2017
2 Medic Otorinolaringolog 1 20.11.2017
3 Medic Reumatolog  1 20.11.2017
4 Medic chirurg  1 20.11.2017
5 Medic internist (s.consultativă) 1 20.11.2017
6 Medic internist (s.internare) 1 20.11.2017
7 Medic reabilitolog 1 20.11.2017
8 Asistent medical  1 20.11.2017
9 Moașă 1 20.11.2017
       
       
12  Șef secței profil chirurgical 1 01.11.2017
13 Asistent medical superior s.profil chirurgical 1 01.11.2017
14 Șef secție UPU 1 20.11.2017
15 Asisten superioară secția UPU 1 20.11.2017
16 Medic de urgență 4 20.11.2017
17 Asistent medical secția UPU 3 20.11.2017
         Telefonul de contact. Serviciu resurse umane: 0-252-2-23-65

 

 

 

 

 

Participanţii la concurs:

 • au cetățenia Republicii Moldova;
 • au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 • cunosc limba română scris și vorbit;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs

Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 5. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.